Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 6
Đăng nhập

Cơ cấu tổ chức

I- LÃNH ĐẠO SỞ

II- THƯỜNG TRỰC CÔNG ĐOÀN NGÀNH

II- CÁC PHÒNG THUỘC SỞ

1- Văn phòng Sở

2- Phòng Tổ chức cán bộ

3- Phòng Kế hoạch tài chính

4- Thanh tra Sở

5- Phòng Quản lý chất lượng - Cồng nghệ thông tin

6- Phòng GD Mầm non - Giáo dục Tiểu học

7- Phòng GD Trung học

8- Phòng Đào tạo Bồi dưỡng