Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Chức năng nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Sở

VĂN PHÒNG

I. CHỨC NĂNG

Giúp Giám đốc tổng hợp đánh giá tình hình hoạt động của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo và toàn ngành, điều phối hoạt động của các tổ chức thuộc Sở theo chương trình, kế hoạch làm việc; thực hiện công tác hành chính, quản trị đối với các hoạt động của cơ quan Sở, các hoạt động báo chí tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, công tác thi đua, khen thưởng; xây dựng hoặc tham gia xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật để Giám đốc trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

II. NHIỆM VỤ

1. Tổng hợp và xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác của Sở; tổ chức theo dõi, đôn đốc hoạt động của cơ quan Sở và các đơn vị thuộc Sở thực hiện chương trình, kế hoạch của Sở; xây dựng báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ của Sở; tổ chức soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật của Sở thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành văn bản hành chính của Sở; xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy định đảm bảo kỷ cương, kỷ luật lao động, nền nếp trong cơ quan Sở.

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch, lịch công tác; phối hợp với các phòng Sở chuẩn bị nội dung, ghi biên bản và dự thảo thông báo, kết luận của cuộc họp cơ quan do Giám đốc, Phó Giám đốc chủ trì.

3. Chủ trì việc theo dõi hoạt động thông tin của ngành; xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền về ngành trên các báo trung ương, địa phương và trang thông tin của ngành; làm đầu mối trong công tác quan hệ với các cơ quan báo, đài để thu thập và cung cấp thông tin đăng tải trên các phương tiện thông tin về các hoạt động của ngành; giúp Giám đốc tổ chức họp báo theo yêu cầu của lãnh đạo Sở.

4. Tổ chức, quản lý và hướng dẫn thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ trong cơ quan Sở; công tác tổng hợp, thống kê phục vụ cho công tác quản lý của Sở. Xây dựng và quản lý thư viện (nếu có) của cơ quan Sở và phòng truyền thống của Sở.

5. Lập dự toán và thực hiện việc trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật và thu chi các nguồn kinh phí của cơ quan Sở theo quy định của Nhà nước.

6. Quản lý đất đai, trụ sở làm việc, tài sản vật tư thiết bị; đảm bảo các điều kiện làm việc, phương tiện đi lại, thông tin liên lạc kịp thời thông suốt của cơ quan Sở; xây dựng kế hoạch, các phương án thực hiện đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy. Bảo vệ trật tự an toàn cơ quan, đảm bảo vệ sinh, bảo vệ môi trường, cảnh quan khuôn viên trụ sở làm việc. Thường trực công tác phòng chống lụt bão, thiên tai của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo.

7. Tổ chức việc tiếp khách; sắp xếp và bố trí thời gian, địa điểm để lãnh đạo Sở tiếp khách, tiếp dân. Hướng dẫn khách đến cơ quan công tác, làm việc đúng địa chỉ, đúng bộ phận giải quyết; đảm bảo các điều kiện, phương tiện cho việc hội họp của cơ quan Sở và các hội nghị của Sở.

8. Sao, in các tài liệu phục vụ cho chỉ đạo quản lý của Sở.

9. Giúp Giám đốc quản lý, chỉ đạo, tổ chức, xây dựng cá nhân điển hình tiên tiến và công tác thi đua, khen thưởng toàn ngành; thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng của ngành, các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

10. Hướng dẫn toàn ngành thực hiện cuộc vận động " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"  theo chỉ đạo của Tỉnh ủy hàng năm, thực hiện sơ kết, tổng kết, báo cáo theo quy định.

11. Thực hiện cải cách hành chính, triển khai cơ chế hành chính "một cửa", ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn phòng. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ công tác văn phòng (tổng hợp, văn thư, lưu trữ, thi đua, khen thưởng ...) cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc Sở.

12. Tổ chức thực hiện công tác quân sự của cơ quan Sở, như: Đăng ký quản lý quân dự bị, lực lượng dự bị động viên, phương tiện kỹ thuật phục vụ quốc phòng, công tác tuyển quân hàng năm (nếu có)... theo chỉ đạo của cơ quan quân sự địa phương.

13. Chủ trì giúp Giám đốc đảm bảo các điều kiện làm việc, chăm lo bảo vệ sức khỏe, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức và người lao động của cơ quan Sở.

14. Chủ trì tham mưu việc thực hiện chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn về công tác Dân vận.

15. Điều hành, duy trì hoạt động, tổ chức triển khai đảm bảo kỹ thuật cho việc cung cấp thông tin trên Website của ngành, duy trì hệ thống mạng tại cơ quan Sở và hệ thống điện tử của ngành.

16. Thường trực công tác nữ.

17. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

THANH TRA SỞ

I. CHỨC NĂNG

1. Chức năng thanh tra

Giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành giáo dục; giải quyết khiếu nại; giải quyết tố cáo; phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật toàn ngành.

2. Chức năng pháp chế

Giúp Giám đốc Sở thực hiện việc quản lý nhà nước bằng pháp luật trong phạm vi ngành giáo dục và đào tạo và tổ chức thực hiện công tác pháp chế quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP, ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

Thanh tra Sở có con dấu riêng.

II. NHIỆM VỤ

1. Nhiệm vụ công tác Thanh tra: Thanh tra Sở thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 24 Luật Thanh tra năm 2010; Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục bao gồm các nhiệm vụ sau:

1.1. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục; chính sách, pháp luật khác có liên quan và nhiệm vụ, quyền hạn được giao đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, giáo dục thường xuyên, trường trung cấp chuyên nghiệp; cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo;

1.2. Thanh tra đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài tham gia hoạt động giáo dục tại địa bàn tỉnh Cao Bằng;

1.3. Thanh tra hành chính đối với trường trung cấp chuyên nghiệp (không bao gồm các trường trung cấp chuyên nghiệp công lập ca các Bộ, cơ quan ngang Bộ đóng trên địa bàn tỉnh); trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học trong đó có cấp trung học phổ thông; cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo;

1.4. Thanh tra việc xây dựng và thực hiện chương trình giáo dục; biên soạn, sử dụng sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu; quản lý, sử dụng thiết bị giáo dục;

1.5. Thanh tra việc thực hiện quy chế chuyên môn; mở ngành đào tạo; quy chế đào tạo; quy chế thi cử; thực hiện nội dung, phương pháp giáo dục; in, quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ;

1.6. Thanh tra việc thực hiện quy chế tuyển sinh, quản lý, giáo dục người học và các chế độ chính sách đối với người học;

1.7. Thanh tra việc bảo đảm chất lượng giáo dục; thực hiện phổ cập giáo dục;

1.8. Thanh tra việc thực hiện quy định về thu, quản lý, sử dụng học phí, các nguồn lực tài chính khác;

1.9. Thanh tra chuyên ngành đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt; trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp (không bao gồm các cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp công lập của các Bộ đóng trên địa bàn) theo phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục; cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục tại tỉnh;

1.10. Hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành giáo dục cho Thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và cộng tác viên thanh tra giáo dục ở địa phương;

1.11. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo;

1.12. Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo;

1.13. Chủ trì tham mưu cho Giám đốc Sở và trực tiếp làm nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và tiếp công dân;

1.14. Hướng dẫn, tập huấn:

a. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng;

b. Kiểm tra, thanh tra công tác kiểm tra nội bộ theo năm học của cơ sở giáo dục trực thuộc;

c. Kiểm tra, thanh tra công tác kiểm tra theo năm học của các Phòng Giáo dục và Đào tạo.

1.15. Chủ trì xây dựng và thực hiện các đề án, dự án, chương trình thuộc lĩnh vực thanh tra; phối hợp, tham gia và theo dõi hoạt động của các đề án, dự án, chương trình có cấu phần của thanh tra giáo dục (nếu có);

1.16. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Giám đốc Sở giao.

2. Nhiệm vụ công tác pháp chế: Được thực hiện theo Nghị định số 55/2011/NĐ-CP, ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và của Bộ Giáo dục và Đào tạo với các nội dung chính sau:

2.1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương;

2.2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tư pháp lập dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

2.3. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương trình Giám đốc Sở đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý hoặc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

2.4. Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của Giám đốc Sở;

2.5. Tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị khác soạn thảo trước khi trình Giám đốc Sở xem xét, quyết định việc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định;

2.6. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác gửi lấy ý kiến;

2.7. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, định kỳ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương;

2.8. Định kỳ 6 tháng, hàng năm xây dựng báo cáo trình Giám đốc Sở gửi Sở Tư pháp để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án xử lý những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp;

2.9. Chủ trì giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật;

2.10. Xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trình Giám đốc Sở để gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

2.11. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương trình Giám đốc Sở và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

2.12. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương; hướng dẫn, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các đơn vị thuộc cơ quan;

2.13. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị tổ chức xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật tại cơ quan;

2.14. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị tham mưu, giúp Giám đốc Sở định kỳ 6 tháng, hàng năm tiến hành kiểm tra, tổng kết tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; báo cáo Sở Tư pháp về kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Tư pháp;

2.15. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương theo quy định của pháp luật;

2.16. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật;

2.17. Chủ trì xây dựng báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương trình Giám đốc Sở chuyên môn gửi Sở Tư pháp;

2.18. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật;

2.19. Chủ trì giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

2.20. Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương; có ý kiến về mặt pháp lý đối với các quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng của Giám đốc Sở;

2.21. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Giám đốc Sở về các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của cơ quan theo quy định của pháp luật;

2.22. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế theo sự phân công của Giám đốc Sở;

2.23. Tổng hợp, chuẩn bị hồ sơ trình dự thảo Quyết định công bố thủ tục hành chính;

2.24. Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

2.25. Tham gia ý kiến về thủ tục hành chính quy định trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh (nếu có);

2.26. Phối hợp đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

I. CHỨC NĂNG

Giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Quy hoạch, kế hoạch, đầu tư, tài chính, kế toán, đất đai và tài sản công, các dự án; cơ sở vật chất và thiết bị trường học; thống kê toàn ngành giáo dục và đào tạo.

II. NHIỆM VỤ

1. Về công tác quy hoạch và kế hoạch

1.1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng quy hoạch mạng lưới các trường học, quy hoạch tổng thể phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh trình cấp có thẩm quyền quyết định;

1.2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trình Giám đốc các văn bản hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo hàng năm, kế hoạch trung hạn và dài hạn, trong đó có các chương trình mục tiêu phát triển giáo dục, phù hợp với các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và theo quy định của pháp luật;

1.3. Chủ trì tổng hợp và trình Giám đốc phê duyệt kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo hàng năm, kế hoạch trung hạn, dài hạn của toàn ngành, kế hoạch và dự toán ngân sách hàng năm của ngành trình Ủy ban nhân dân tỉnh;

1.4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trình Giám đốc về quy mô và cơ cấu đào tạo các cấp học và trình độ đào tạo, về ngân sách và các điều kiện khác cho các cơ sở giáo dục và đào tạo trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Sở;

1.5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo của toàn ngành và thực hiện kế hoạch, sử dụng ngân sách của các đơn vị trực thuộc Sở.

2. Về công tác đầu tư

2.1. Chủ trì hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trên địa bàn tỉnh, tổng hợp báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo; xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm của các đơn vị trực thuộc trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định;

2.2. Căn cứ quy hoạch phát triển mạng lưới giáo dục được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc phạm vi quản lý của Sở; căn cứ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của các huyện, thành phố vào các dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập dự án thực hiện, tổ chức khảo sát, thiết kế và thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu các dự án thuộc quản lý của Sở theo quy định của pháp luật;

2.3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để tham mưu cho Giám đốc Sở trình cấp có thẩm quyền quyết định về công tác đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Thanh, quyết toán nguồn vốn ngân sách để thực hiện các dự án đầu tư đã được phê duyệt.

3. Về công tác tài chính - kế toán

3.1. Giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo là một đơn vị dự toán cấp 1 thuộc ngân sách tỉnh. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở lập và thực hiện dự toán thu chi ngân sách hàng năm. Trình Giám đốc dự toán thu chi ngân sách hàng năm và phương án phân bổ, giao và điều chỉnh dự toán ngân sách cho các đơn vị trực thuộc; công khai dự toán, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm của Sở theo quy định;

3.2. Tổng hợp quyết toán thu, chi ngân sách hàng năm của các đơn vị trực thuộc theo quy định;

3.3. Chủ trì và phối hợp với Thanh tra Sở tổ chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, kế toán của các đơn vị giáo dục; kiến nghị với Giám đốc xử lý những vi phạm cụ thể trong quản lý tài chính theo quy định của pháp luật;

3.4. Báo cáo Giám đốc các văn bản về cơ chế, chính sách tài chính, kế toán trong ngành giáo dục và đào tạo; các định mức chi tiêu tài chính, định mức chi cho giáo dục và đào tạo; các chính sách đối với giáo dục và đào tạo ở các vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách khác;

3.5. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan soạn thảo trình Giám đốc ban hành các văn bản hướng dẫn các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục và đào tạo triển khai thực hiện các quy định của nhà nước về tài chính, ngân sách, kế toán, kiểm toán, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính và thực hiện chính sách thuế của Nhà nước;

3.6. Giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chủ quản đối với tài sản công đã giao cho các đơn vị thuộc Sở quản lý. Hướng dẫn đăng ký đất đai và tài sản nhà nước với cơ quan nhà nước, xử lý và phân cấp xử lý tài sản công theo thẩm quyền; kiểm tra các đơn vị trong việc thực hiện các quy chế của nhà nước về quản lý và sử dụng đất đai, tài sản công, tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng đất đai, các loại tài sản công để báo cáo các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định;

3.7. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác kế hoạch - tài chính, kế toán trong ngành;

3.8. Giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lập (nếu có) thuộc phạm vi quản lý của Sở.

4. Về quản lý nguồn vốn hỗ trợ

4.1. Là đầu mối giúp Giám đốc quản lý nhà nước về công tác viện trợ của ngành giáo dục và đào tạo (nếu có);

4.2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất, soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn công tác quản lý nguồn viện trợ, trình cấp có thẩm quyền ban hành; xây dựng định hướng, kế hoạch viện trợ và sử dụng nguồn viện trợ; nguồn vốn đối ứng cho các chương trình, dự án viện trợ. Vận động đầu tư nước ngoài cho ngành giáo dục và đào tạo;

4.3. Chủ trì, hướng dẫn các đơn vị liên quan về thủ tục tiếp nhận viện trợ nước ngoài. Làm đầu mối thẩm định và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt các chương trình, dự án viện trợ và các khoản viện trợ khác cho các đơn vị giáo dục theo quy định (nếu có);

4.4. Tham gia, xem xét, góp ý để thẩm định các chương trình, dự án, các khoản viện trợ khác cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo khi có yêu cầu;

4.5. Quản lý và hướng dẫn các đơn vị quản lý các nguồn vốn viện trợ, vốn đối ứng theo quy định hiện hành; chủ trì thẩm tra duyệt quyết toán và tổng hợp báo cáo tình hình viện trợ nước ngoài cho giáo dục và đào tạo; tình hình thực hiện các chương trình, dự án viện trợ do Sở quản lý;

4.6. Làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, dự án viện trợ và các khoản viện trợ khác đối với các đơn vị giáo dục khi được giao.

5. Về công tác thống kê

5.1. Chủ trì hướng dẫn nghiệp vụ thống kê, tổng hợp số liệu thống kê, giám sát việc triển khai công tác thống kê của các phòng giáo dục và đào tạo và các đơn vị trực thuộc;

5.2. Xây dựng và quản lý các chỉ số thống kê của ngành phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch. Tổng hợp và phân tích số liệu thống kê định kỳ: hàng năm, 5 năm, 10 năm. Là đơn vị đầu mối trong việc cung cấp số liệu thống kê giáo dục và đào tạo để công bố chính thức trong tỉnh;

5.3. Xây dựng kế hoạch về công tác thống kê ngành giáo dục và đào tạo.

6. V cơ s vt cht và thiết b trường hc, đồ chơi tr em.

6.1. Giúp Giám đốc S qun lý đầu tư phát trin cơ s vt cht, thiết b trường hc, đồ chơi tr em trong lĩnh vc giáo dc và đào to thuc phm vi qun lý nhà nước ca S theo quy định ca pháp lut;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch phát triển cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em trong ngành giáo dục;

- Ch trì phi hp vi các cơ quan, đơn v có liên quan đề xut ch trương đầu tư các chương trình, d án v cơ s vt cht, thiết b trường hc cho các đơn v thuc phm vi qun lý ca S;

- Giúp Giám đốc S thc hin nhim v cơ quan ch đầu tư ca S trong lĩnh vc đầu tư xây dng cơ s vt cht và thiết b trường hc, đồ chơi tr em bng các ngun vn;

- Lp báo cáo quyết toán d án hoàn thành của các công trình xây dựng cơ bản thuc phm vi qun lý ca S theo quy định ca pháp lut;

- Hướng dn, kim tra và t chc thc hin các văn bn quy phm pháp lut v đầu tư xây dng cơ bn và thiết b trường hc, đồ chơi tr em đã được ban hành.

6.2. Ch trì giúp Giám đốc S phi hp vi các cơ quan, đơn v có liên quan hướng dn, kim tra, đánh giá Phòng Giáo dc và Đào to và cơ s giáo dc trên địa bàn tnh trong vic chp hành các quy định v qun lý đầu tư và s dng cơ s vt cht, thiết b trường hc theo quy định ca pháp lut;

6.3. Ch trì, phi hp vi các cơ quan, đơn v có liên quan thm định cơ s vt cht trường hc, phòng thí nghim, thư vin, thiết b trường hc để thành lp, chia tách, sáp nhp, gii th, đình ch hot động các cơ s giáo dc;

6.4. Thc hin chế độ thông tin, báo cáo v lĩnh vc cơ s vt cht, thiết b trường hc, đồ chơi tr em phc v công tác qun lý.

7. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

I. CHỨC NĂNG

Giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tổ chức cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ, công tác giáo dục dân tộc.

II. NHIỆM VỤ

1. Trình Giám đốc ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu giúp Giám đốc trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức của ngành; chủ trì xây dựng để Giám đốc trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở; giúp Giám đốc tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ, công chức, viên chức.

2. Chủ trì xây dựng, trình Giám đốc ban hành các quy định về công tác tổ chức cán bộ trong ngành giáo dục và đào tạo theo thẩm quyền được phân cấp; phối hợp với các phòng thuộc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ chính sách đối với công chức trong ngành giáo dục và đào tạo, nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện.

3. Chủ trì giúp Giám đốc xây dựng các văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân công, phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục cho các các đơn vị trực thuộc Sở; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện.

4. Chủ trì giúp Giám đốc hướng dẫn xây dựng, thẩm định trình Giám đốc quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan Sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

5. Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thẩm định các điều kiện để Giám đốc quyết định theo thẩm quyền hoặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các cơ sở giáo dục và đào tạo theo phân cấp (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài).

6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện điều lệ, quy chế hoạt động của các cơ sở giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.

7. Chủ trì, phối hợp với các phòng Sở giúp Giám đốc:

7.1. Xây dựng hệ thống chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở trình Giám đốc ban hành hoặc để Giám đốc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành; xây dựng cơ cấu ngạch công chức, viên chức hành chính và định mức, chỉ tiêu biên chế ở các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Sở; tiêu chuẩn lãnh đạo cấp phòng và tương đương thuộc Sở. Giúp Giám đốc hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các quy định này;

7.2. Hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, thi nâng ngạch, chuyển ngạch đối với cán bộ, công chức, viên chức trong phạm vi được giao theo quy định hiện hành của Nhà nước. Chủ trì tổ chức thực hiện và kiểm tra việc tuyển dụng, thi nâng ngạch, chuyển ngạch đối với cán bộ, công chức, viên chức hành chính thuộc Sở;

7.3. Xây dựng đề xuất chính sách đặc thù, chính sách tiền lương đối với công chức, viên chức của ngành giáo dục để Giám đốc trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các chính sách và chế độ tiền lương đối với công chức, viên chức hành chính toàn ngành;

7.4. Xây dựng, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của các đơn vị trực thuộc Sở theo phân cấp; thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với công chức, viên chức thuộc Sở.

8. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các Hội, tổ chức xã hội, tổ chức phi Chính phủ (nếu có) hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện công tác thống kê công chức, viên chức của ngành; quản lý hồ sơ công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

10. Hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị, tổ chức trong ngành giáo dục theo thẩm quyền quản lý.

11. Thường trực Hội đồng lương, Hội đồng kỷ luật của Sở.

12. Chủ trì, phối hợp với các phòng Sở và các cơ quan có liên quan trong việc:

12.1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trong toàn ngành và hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các quy định này; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở;

12.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trong ngành giáo dục;

12.3. Cho phép thành lập, cấp phép hoạt động cho các trung tâm: Tin học, ngoại ngữ, giáo dục kỹ năng sống, tư vấn du học...

13. Thực hiện Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quy chế liên ngành giữa Sở Giáo dục và Đào tạo - Công an tỉnh. Theo dõi công tác Đảng trong trường học.

14. Tham mưu, giúp Giám đốc dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, dự án và các văn bản khác về giáo dục dân tộc thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

15. Giúp Giám đốc hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục dân tộc.

16. Chủ trì xây dựng và trình Giám đốc ban hành kế hoạch quản lý hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú; Hướng dẫn, chỉ đạo các hoạt động giáo dục đặc thù đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú.

17. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Giám đốc:

17.1. Sơ, tổng kết công tác giáo dục dân tộc; tuyên truyền và phổ biến kinh nghiệm, kiến thức khoa học về công tác chăm sóc, giáo dục học sinh dân tộc;

17.2. Quản lý, đánh giá và tổng hợp, thống kê về giáo dục dân tộc qua từng thời kỳ và năm học. Đề xuất trình Giám đốc các biện pháp để đảm bảo phát triển giáo dục dân tộc;

17.3. Xây dựng nội dung, kế hoạch và chỉ đạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên về các nội dung giáo dục đặc thù; công tác chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh trong các trường phổ thông dân tộc nội trú và phổ thông dân tộc bán trú.

18. Chủ trì tổng hợp đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn viên chức quản lý các cơ sở giáo dục; đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở.

19. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

PHÒNG GIÁO DỤC MẦM NON VÀ GIÁO DỤC TIỂU HỌC

I. CHỨC NĂNG

Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học, giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. 

II. NHIỆM VỤ

1. Trình Giám đốc ban hành theo thẩm quyền hoặc giúp Giám đốc trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, dự án và các văn bản khác về giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học;

2. Giúp Giám đốc tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học đã ban hành;

3. Giúp Giám đốc hướng dẫn, kiểm tra các Phòng Giáo dục và Đào tạo trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra công tác chuyên môn nghiệp vụ các cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ phục hồi chức năng và giáo dục trẻ khuyết tật; các cơ sở giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non thuộc các Phòng Giáo dục và Đào tạo về thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục; công tác tuyển sinh; công tác phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và các hoạt động giáo dục khác theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Giúp Giám đốc quản lý chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học của mọi loại hình trường, lớp thuộc giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học; theo dõi, tổng hợp đánh giá tình hình về giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh qua từng thời kỳ và năm học. Đề xuất trình Giám đốc các chủ trương, biện pháp đảm bảo phát triển giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học; chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học tổ chức các hội thi, các cuộc giao lưu, các phong trào nâng cao chất lượng giáo dục mầm non,  giáo dục tiểu học; hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động giáo dục giữa gia đình - nhà trường - xã hội về giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non; chỉ đạo thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học.

 5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan và đơn vị liên quan:

5.1. Hướng dẫn thực hiện chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên, tài liệu tham khảo và thiết bị dạy học thuộc giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học; thực hiện các chương trình thí điểm (nếu có);

5.2. Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá công tác dạy học và xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học và giáo dục mầm non;

5.3. Hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, đánh giá về giáo dục hòa nhập đối với học sinh khuyết tật và loại hình lớp ghép đối với giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học;

5.4. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học tăng cường tiếng Việt đối với học sinh dân tộc thiểu số;

5.5. Đánh giá chất lượng và các điều kiện đảm bảo chất lượng đối với giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học;

5.6. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, giúp Giám đốc chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học. Hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra việc công nhận trường mầm non và trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

6. Chủ trì hoặc tham gia và theo dõi hoạt động của các đề án, dự án, chương trình liên quan đến giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về lĩnh vực cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo của lãnh đạo Sở.

7. Phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các trường tiểu học, mầm non về hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học; trong quản lý trường học; hệ thống thông tin, kết nối mạng giáo dục và trang thiết bị công nghệ thông tin trong trường mầm non và trường tiểu học.

8. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC

I. CHỨC NĂNG

Giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Giáo dục trung học, bao gồm cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông; giáo dục quốc phòng và an ninh; giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên; công tác giáo dục thể chất, thể thao trường học và công tác y tế trường học.

II. NHIỆM VỤ

1. Trình Giám đốc ban hành theo thẩm quyền hoặc để Giám đốc trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, dự án và các văn bản khác về giáo dục trung học.

2. Giúp Giám đốc tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục trung học đã ban hành.

3. Giúp Giám đốc hướng dẫn, kiểm tra các phòng Giáo dục và Đào tạo trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trung học theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Giúp Giám đốc quản lý chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học của mọi loại hình trường, lớp thuộc giáo dục trung học; theo dõi, tổng hợp đánh giá tình hình về giáo dục trung học trong tỉnh qua từng thời kỳ và năm học. Đề xuất trình Giám đốc các chủ trương, biện pháp đảm bảo phát triển giáo dục trung học.

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan và đơn vị liên quan:

5.1. Hướng dẫn thực hiện chương trình, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo và thiết bị dạy học thuộc giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông; công tác thư viện trường học;

5.2. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc dạy và học, việc kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ chương trình giáo dục trung học và chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông; công tác tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông theo hình thức xét tuyển;

5.3. Hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc chuẩn bị kiến thức - kỹ năng cho việc thi tốt nghiệp, thi học sinh giỏi cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông; thi giáo viên dạy giỏi các cấp ở bậc giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông;

5.4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật ở giáo dục trung học (nếu có);

5.5. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá công tác hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông ở giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông; công tác phân luồng sau giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông;

5.6. Đánh giá chất lượng và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông; công tác kiểm định chất lượng giáo dục trung học và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trung học phổ thông;

5.7. Chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở, thường trực công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

5.8. Chỉ đạo hoạt động các Hội đồng trường;

5.9. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản về giáo dục quốc phòng - an ninh đã được ban hành; tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh trung học và toàn ngành;

5.10. Xét chọn và trình lãnh đạo Sở ký văn bản gửi cấp có thẩm quyền cho học sinh đi học trung học phổ thông ở nước ngoài (nếu có);

5.11. Chủ trì hoặc tham gia và theo dõi hoạt động của các đề án, dự án, chương trình (nếu có) liên quan đến giáo dục trung học.

6. Giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên toàn ngành.

7. Giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cho học sinh, sinh viên trong toàn ngành theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh ủy.

8. Giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra công tác xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng chống bạo lực học đường; xây dựng văn hóa học đường; việc thực hiện quy tắc ứng xử;  công tác tư vấn tâm lý trong trường phổ thông, công tác xã hội trong trường học trong toàn ngành.

9. Giúp Giám đốc hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các vấn đề về an ninh, chính trị, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội liên quan đến học sinh, sinh viên.

10. Giúp Giám đốc hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra công tác giáo dục an toàn giao thông, giáo dục dân số kế hoạch hóa gia đình, giáo dục môi trường, phòng chống thiên tai, giáo dục về chủ quyền biển đảo, phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, phòng chống tác hại của thuốc lá, xâm hại trẻ em... cho học sinh, sinh viên trong toàn ngành.

11. Giúp Giám đốc hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra công tác y tế trường học; vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác đảm bảo vệ sinh trong trường học; công tác bảo hiểm cho học sinh, sinh viên trong toàn ngành.

12. Giúp Giám đốc hướng dẫn, chỉ đạo các hoạt động giáo dục thể chất ngoại khoá; các cuộc thi, hội thi về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong các trường trung học.

13. Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo công tác Đoàn, Hội, Đội trong toàn ngành.

14. Giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, chỉ đạo công tác tư vấn nghề nghiệp, khởi nghiệp, dịch vụ việc làm và các chương trình học bổng cho học sinh, sinh viên.

15.  Tổ chức, chỉ đạo việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ viên chức làm công tác học sinh, sinh viên, y tế học đường, tư vấn tâm lý, công tác xã hội, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong trường học.

16.  Giúp Giám đốc xây dựng và chuẩn bị các hồ sơ để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành các chương trình, đề án, dự án và các văn bản khác về giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, văn hoá, thẩm mỹ và các công tác khác về học sinh, sinh viên.

17. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG

I. CHỨC NĂNG

Giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: Công tác đào tạo, bồi dưỡng; giáo dục đại học; cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên; công tác quan hệ quốc tế trong lĩnh vực giáo dục; công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm; công tác giáo dục thường xuyên.

II. NHIỆM VỤ

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giúp Giám đốc tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra theo dõi chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục chuyên nghiệp của các loại hình chính quy, vừa làm vừa học, bồi dưỡng chuẩn hóa, đào tạo ngắn hạn trên địa bàn tỉnh theo quy định và theo chủ trương của Tỉnh. Tham mưu việc quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo đối với các trường, cơ sở giáo dục tham gia đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên; thực hiện liên kết các trình độ đào tạo trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Trình Giám đốc ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu cho Giám đốc trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các chương trình, đề án, dự án và các văn bản khác về giáo dục đại học, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đã được ban hành. Chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản đã tham mưu.

3. Giúp Giám đốc tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác giáo dục đại học, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên (bao gồm cả các hình thức đào tạo: Liên kết đào tạo, vừa làm vừa học, học từ xa, tự học có hướng dẫn) trên địa bàn tỉnh.

4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Giám đốc triển khai thực hiện, quản lý hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành đào tạo giáo viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo quy định của Sở.

5. Chủ trì hoặc tham gia thực hiện các đề án, dự án, chương trình có liên quan đến giáo dục đại học, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên trên địa bàn tỉnh.

6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Giám đốc trình cấp có thẩm quyền mở mã ngành đào tạo của trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh; tham gia quản lý, ký hợp đồng trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, liên kết đào tạo với các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

7. Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Giám đốc theo dõi hoạt động, tổng hợp đánh giá tình hình giáo dục chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh qua từng thời kỳ và năm học.

8. Thống kê, tổng hợp các thông tin báo cáo về số lượng, chất lượng và kết quả tuyển sinh hằng năm của thí sinh trên địa bàn tỉnh được trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

9. Chủ trì, giúp Giám đốc tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước các tổ chức dịch vụ du học tự túc theo quy định của pháp luật; thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

10. Chủ trì, tham mưu cho Giám đốc Sở tổ chức triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm của ngành trên phạm vi toàn tỉnh.

11. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

12. Tham gia các hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban điều hành các chương trình, dự án liên quan đến giáo dục thường xuyên.

13. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch hoạt động về giáo dục thường xuyên theo quy định và văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; quản lý chương trình, kế hoạch dạy và học các loại hình đào tạo thuộc giáo dục thường xuyên.

14. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện, kiểm tra việc bồi dưỡng Tin học, Ngoại ngữ, tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức; quản lý nhà nước về tổ chức các kỳ thi, cấp chứng chỉ, chứng nhận hoàn thành chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

15. Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác xoá mù chữ; xây dựng xã hội học tập, mở rộng các hình thức học tập, đáp ứng nhu cầu học tập cho mọi người; hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng.

16. Phối hợp với các phòng chuyên môn triển khai thực hiện công tác công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ hàng năm.

17. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

I. CHỨC NĂNG

Giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác quản lý thi và kiểm định chất lượng giáo dục trong phạm vi toàn tỉnh; thực hiện các dịch vụ công về công tác văn bằng chứng chỉ và kiểm định chất lượng giáo dục; công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục.

II. NHIỆM VỤ

1. Công tác Quản lý thi: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Giám đốc:

1.1. Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức các kỳ thi, kỳ khảo sát: Thi Trung học phổ thông quốc gia; thi tuyển sinh; xét tuyển sinh; thi chọn học sinh giỏi các cấp; các kỳ khảo sát;

1.2. Chủ trì tổ chức xây dựng ngân hàng câu hỏi thi làm cơ sở cho việc xây dựng đề thi. Cung cấp đề thi, giúp cơ sở giáo dục xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, quy trình công nghệ khảo thí; chủ trì tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ công tác khảo thí và thực hiện các hợp đồng tổ chức hoạt động khảo thí.

2. Công tác Kiểm định chất lượng giáo dục và trường chuẩn quốc gia:

2.1. Chủ trì xây dựng và trình Giám đốc ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác kiểm định chất lượng giáo dục và trường đạt chuẩn quốc gia, chỉ đạo hướng dẫn và tổ chức thực hiện về công tác kiểm định chất lượng giáo dục và trường đạt chuẩn quốc gia sau khi được ban hành;

2.2. Kiểm định chất lượng giáo dục các cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục;

2.3. Chủ trì tổ chức thẩm định và đề xuất trình Giám đốc công nhận cơ sở giáo dục hoặc chương trình giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng;

2.4. Chủ trì tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho các đơn vị làm công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

3. Tham mưu giúp Giám đốc trong việc phối hợp với các địa phương, các cơ quan, các tổ chức có liên quan trong công tác quản lý thi và kiểm định chất lượng giáo dục.

4. Tham gia và theo dõi các hoạt động của các đề án, dự án, các chương trình có liên quan đến lĩnh vực quản lý thi và kiểm định chất lượng giáo dục (nếu có).

5. Tổ chức thực hiện việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực quản lý thi và kiểm định chất lượng giáo dục.

6. Công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ:

6.1. Quản lý, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc cấp phát phôi bằng, phôi bản sao bằng, văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận học sinh giỏi các cấp theo quy định;

6.2. Quản lý, hướng dẫn và thực hiện việc cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc theo quy định;

6.3. Thực hiện việc điều chỉnh bằng tốt nghiệp trung học phổ thông theo quy định.

7. Kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý thi; kiểm định chất lượng giáo dục; quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

8. Công tác công nghệ thông tin:

8.1. Chủ trì giúp Giám đốc phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành;

8.2. Làm đầu mối chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, quản lý và xử lý cơ sở dữ liệu phục vụ các nhiệm vụ do Giám đốc phân công;

8.3. Trình Giám đốc phương án đảm bảo và hướng dẫn sử dụng cơ sở hạ tầng thông tin và liên lạc phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp của ngành và ứng dụng trong công tác giảng dạy và học tập;

8.4. Xây dựng tiêu chí đánh giá về hoạt động công nghệ thông tin đối với các đơn vị, cơ sở giáo dục và đào tạo; chỉ đạo, quản lý, kiểm tra việc thực hiện;

8.5. Tổ chức bồi dưỡng về công nghệ thông tin cho nhà giáo và cán bộ quản lý trong toàn Ngành;

8.6 Tham gia và theo dõi các hoạt động của các đề án, dự án, các chương trình có liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin (nếu có).

9. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.