Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 399
  • Trong tuần: 4 414
  • Tổng lượt truy cập: 479986
  • Tất cả: 766
Đăng nhập
Giáo viên giữ hạng cũ bao lâu thì được thăng hạng?
Lượt xem: 206
Tôi là giáo viên THCS có thời gian hợp đồng và đóng BHXH bắt buộc từ tháng 11/2011 tại trường THCS công lập. Đến tháng 8/2018, tôi được tuyển dụng chính thức với trình độ đại học và được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III (C.07.04.12). Hiện nay tôi đã có chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II và có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III là 2 năm 6 tháng. Trước đây tôi không đủ điều kiện để được xét thăng hạng vì chưa đủ 6 năm giữ hạng. Nhưng tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với viên chức ngày 25/9/2020, tại Điều 32, Mục d có ghi như sau: “d) Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu giữ chức danh nghề nghiệp hạng dưới liền kề theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng. Trường hợp viên chức trước khi được tuyển dụng, tiếp nhận đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc theo đúng quy định của Luật BHXH, làm việc ở vị trí việc làm có yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp (nếu có thời gian công tác không liên tục mà chưa nhận trợ cấp BHXH một lần thì được cộng dồn) và thời gian đó được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng tính làm căn cứ xếp lương ở chức danh nghề nghiệp hiện giữ thì được tính là tương đương với hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ. Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 1 năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh nghề nghiệp hạng dưới liền kề so với hạng chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng”. Xin hỏi, với thời gian công tác như trên thì tôi đã đủ điều kiện để được nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II không?
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Để được tham gia kỳ thi hoặc xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II thì giáo viên phải đạt tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, trong đó, có tiêu chuẩn về thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III là 9 năm.

Theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 32 Nghị định số 115/2021/NĐ-CP, nếu trước khi được tuyển dụng giáo viên đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc theo đúng quy định của Luật BHXH, làm việc ở vị trí việc làm có yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp (nếu có thời gian công tác không liên tục mà chưa nhận trợ cấp BHXH một lần thì được cộng dồn) và thời gian đó được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng tính làm căn cứ xếp lương ở chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng III thì được tính là tương đương với thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng III. Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 1 năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng III tính đến đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

Do đó, thời gian hợp đồng lao động có đóng BHXH bắt buộc của bà Trần Hoài Thanh từ tháng 11/2011 đến tháng 8/2018 nếu đáp ứng theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 32 Nghị số 115/2021/NĐ-CP thì được tính là thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III.

nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ'